top of page
PLAYGROUND

프로젝트 . 영주 어린이 놀이터 조성사업

위치 . 경상북도 영주시

설계 담당 . 신주영, 황현혜, 김정은

프로젝트 기간 . 2021.08~2022.07

사진 . TEXTURE ON TEXTURE

YOUNG JU PLAYGROUND
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-19.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-17.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-21.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-18.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-20.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-1.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-5.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-4.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-3.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-7.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-2.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-9.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-6.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-10.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-12h.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-13.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-11.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-16.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-15.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-14.jpg
2207_MOC_YEOUNGJU PLAYGROUND_JPEG_FIN-22.jpg
bottom of page